GuestBook

 Nies oħra kitbu:

rosianne Tue, 27 Sep 2011 17:25:46 GMT +1

gibli ktieb pls

Owen Wed, 17 Aug 2011 17:07:53 GMT +1

Ghaziz Sur Cauchi, nixtieq nghidlek prosit tal-karattru Pietru Pitravu. Perswaz li ghandek kotba ohrajn daqs tant tajbin izda dan il-karattru tant helu seraqli qalbi. Ili bosta snin naqra il-bawxati tieghu, niggusta' l-imgieba tieghu f'ambjent Malti li sfortunatament m'ghadux maghna. Tassew li wiehed ghandu jzomm pass maz-zminijiet izda qatt ma rridu ninsew is-sbuhija w is-semplicita' li biha kienu jghixu missirjietna. Stil ta' hajja li zgur ser indewwaq lit-tifel tieghi meta jikber ftit aktar. Naghlaq billi nheggek tohrog ktieb iehor ta' Pietru Pitravu, jekk dejjem qallek b'xi praspar ohra li ghamel dan l-ahhar!

Naomi Spiteri. Tue, 26 Jul 2011 11:54:37 GMT +1

Jogħġbuni ħafna il-kotba tiegħek u ilni naqrohom minn mindu kelli xi tmien snin prosit ħafna.Nixtieq nawguralek minn qalbi u nagħtik il-kuraġġ li tkompli tikteb dawk il-kotba sbieħ li tikteb.Ogħġobni ħafna il-ktieb Zito Zandarell u il-ktieb IL-Bawxati Ta' Pietru Pitravu.Jogħġobni il-ktieb Il- Misteru t'Għajnejn il Kobra.IMbaghad meta nkun irrid naqra xi storja tad-daħk naqra Mastru Gerfexu Betta Trombetta.IL-kotba tiegħek kollha jaghtuni pjaċir meta naqrohom u dik hi l-izjed haġa importanti fi ktieb. Mill-qalb nerġa ngħidlek Prosit.
Naomi Spiteri 11Yrs

Naomi Spiteri. Tue, 26 Jul 2011 11:48:50 GMT +1

Jogħġbuni ħafna il-kotba tiegħek u ilni naqrohom minn mindu kelli xi tmien snin prosit ħafna.Nixtieq nawguralek minn qalbi u nagħtik il-kuraġġ li tkompli tikteb dawk il-kotba sbieħ li tikteb.Ogħġobni ħafna il-ktieb Zito Zandarell u il-ktieb IL-Bawxati Ta' Pietru Pitravu.Mill-qalb nerġa ngħidlek Prosit.
Naomi Spiteri 11Yrs

Amy C Thu, 09 Jun 2011 12:42:20 GMT +1

Prosit tal-kotba sbih li tikteb. Ili hafna naqra l-kotba li tikteb inti minn mindu kelli xi 7 snin u issa qieghda Form 2. Ommi wkoll kienet taqra xi kotba minn tieghek. Il-ktieb favorit tieghi huwa 'Is-Sigriet t'Ghajnejn il-Kobra' imma ma tantx tista' taghzel ghaliex kollha huma sbiih u interessanti. Joghgbuni wkoll il-kotba ta' Mastru Gerfex, Pietru Pitravu u ta' Betta Trombetta ghal meta nkun irrid naqra xi haga tad-dahk. Imbaghad hemm kotba t'avventura bhalma hu 'Il-Misteru tal-Imsella Msadda' ... il-kotba tieghek kollha jaghtuni pjacir meta naqrahom u dik hija l-iktar haga importanti fi ktieb - li tiehu gost taqrah!

mariagrazzja zabbar Sun, 01 May 2011 17:01:10 GMT +1

proset sur cauchi tal-kotba sbieh tieghek inti l-awtur favorit tieghi grazzi hafna

shania borg attard Mon, 25 Apr 2011 12:55:47 GMT +1

Ghaziez Carmel
jiena jisimni Shania u Qeghda year 5. Nixtieq nejdlek prosit ta kemm taf tikteb.Meta niehu ktieb tal malti dejjem nazel tighek.
dejjem tighek Shania.

shania Mon, 25 Apr 2011 12:51:29 GMT +1

hello. jiena naqra hafna kotba ta betta.u vera jogbuni

Christina Cutajar Sun, 20 Mar 2011 08:41:46 GMT +1

L-iskola qeghdin naqraw il ktien Zito Zandarell u tant ghogobni li sakemm it-teacher qaltilna biex naqraw l ewwel zewg chapters jiena ilhaqt qrajtu kollu ghax il ktieb ma stajtx nnizlu min fuq saqajja

Kristina Briffa Mon, 28 Feb 2011 13:52:51 GMT +1

Prosit tassew tas-sensiela tieghek ta' Mastru Gerfex!! Issa ilni daqsxejn li qrajthom imma meta kont zghira niftakarni naqrahom kolla u tghidx kemm kont nidhaq!! Nirringrazzjak tassew.

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |